Hupsík
Úvod
O nás
Profil
Abeceda
Hygiena
Galeria
Riekanky
Literatúra
Dovolenky
Akcie
Kontakt
 

 

> Abeceda

 

Adaptačná návšteva - Bazén - Čistota - Dieťa - Efekt - Financie - Garancia - Hygiena - Inštrukcie - Jedlo - Kurzy - Lekár - Metodika - Plávanie - Riekanky - Schopnosti - Vybavenie - Záver

 

skok

A  D A P T A Č N Á  N Á V Š T E V A

Adaptácia na nové prostredie

 

Spokojnosť dieťaťa je v našom klube prvoradá. Aby sa každé dieťa u nás cítilo príjemne, má rodič možnosť tzv. adaptačných návštev – bez pobytu vo vode v čase výcviku ostatných detí. Dieťa sa môže nenúteným spôsobom oboznámiť s našim prostredím. Je dôležité, aby dieťa do bazéna vstupovalo dobrovoľne.

Naše prostredie tvorí vstupná chodba, šatňa s vyhradeným priestorom na aklimatizáciu po lekciách plávania, miestnosť s bazénom, sprchy, WC. Atmosféra Hups baby clubu je vedená v duchu radosti, pohody a nových zážitkov. Prídite sa presvedčiť sami.

Na adaptačnej návšteve inštruktor plávania názorne ukáže rodičom ako plávať už s 3 mesačným bábätkom doma vo vani.

vanička

kvapka lodickova

B A Z É N 

 

Veľkosť bazéna je 6 x 4 m a hĺbka vody 12O cm. V bazéne „ plávajú “ maximálne siedmi rodičia s deťmi, čo umožňuje rodičovi optimálnu manipuláciu s dieťaťom. Do bazéna sa vchádza pohodlne schodíkmi, voda v bazéne je neustále filtrovaná s automatickým dopúšťaním novej vody a jej teplota je 32-3° C. Okolie bazéna je prispôsobené na pohodlnú prípravu rodiča s dieťaťom na lekciu „plávania“.

 

kvapka skáče

Č  I S T O T A

 

Hygiene venujeme mimoriadnu pozornosť. Pavilón Hups baby clubu je neustále udržiavaný v čistote a pravidelne dezinfikovaný. Používame vysoko účinné dezinfekčné prostriedky  a prostriedky na zabezpečenie kvality vody v bazéne, ktoré sú zároveň šetrné k detskej pokožke. No i napriek tomu žiadame rodičov  o dodržiavanie hygienických a bezpečnostných zásad, čím sami prispejú k čistote a poriadku, a teda aj celkovej spokojnosti účastníkov kurzov.

 

kvapka a lopta

D I E Ť A

 

Každé dieťa vstupuje do bazéna v sprievode jedného rodiča, prípadne rodičom poverenej osoby. Samozrejme, že sa lekcie môžu zúčastniť ako pozorovatelia pri bazéne aj iní rodinní príslušníci, čo určite prispeje k radosti a spokojnosti dieťaťa. Návštevu treba vopred ohlásiť inštruktorovi.

 

Každé dieťa je jedinečná osobnosť, napreduje vlastným tempom, teda aj náš prístup je orientovaný individuálne, bez porovnávania s inými deťmi, v snahe vyhovieť osobitostiam a potrebám dieťaťa.

  

kvapka v kolese

E F E K T

 

Čo môže dať rodič svojmu dieťaťu “plávaním”?

Predovšetkým viac pohybu, ktorý je pre zdravý vývoj dieťaťa tak dôležitý. “Plávanie” s rodičmi podporuje rast, neurosvalový vývoj dieťaťa, jeho fyzickú pohodu, vedie ho k zdravým životným návykom a postojom. Možnosťou rozvoja psychomotoriky rodič vyzbrojuje dieťa pevnejším zdravím a vyššou telesnou zdatnosťou, čo je základ do ďalšieho života dieťaťa.

Aktívny pohyb vo vode výrazne napomáha psychomotorickému vývinu dieťaťa, rozvoju fyzickej zdatnosti, odolnosti, rovnováhy, koordinácie pohybov a orientačnej schopnosti. Podporuje silu a výdrž, dychovú kapacitu, vedie k upevňovaniu hygienických návykov a otužovaniu organizmu.
Deti majú prirodzene rady vodu. A práve silné emočné vyžitie s aktívnym pohybom vo vode v skupine detí vytvára jedinečné prostredie pre zlepšenie duševného a citového vývoja.
Pohybom vo vode sa dieťa zoznamuje s prostredím, vyjadruje samé seba, učí sa komunikovať s ostatnými, učí spolupracovať, sústrediť sa, rozvíja svoje myslenie a neskôr i reč.
A samozrejme nezanedbateľný efekt majú spoločenské kontakty a atmosféra v našom  klube pre mamičky na materskej dovolenke. Veď koľko možností vyžitia majú mamičky s deťmi v Trenčíne a okolí?

  

skok

F I N A N C I E  -  C E N A

 

Prvý kurz (8 lekcií)............................  96,- €

Každý ďalší pokračujúci kurz (8 lekcií)............................  96,- € (ceny sú platné od 18. júna 2020)

 

Cena pre dvoch účastníkov – rodiča a dieťa zahŕňa 8 lekcií pri plávaní 1x do týždňa. Každá lekcia je vopred metodicky pripravená a má stanovenú štruktúru. Vzhľadom na pohybovú záťaž, polohovanie a náročnosť cvičení, začiatočníci “plávajú” 20 – 30 min. Doba lekcie sa pokročilým predlžuje až na 45min, z toho 30 minút je vedená inštruktorom. Všetko záleží od veku dieťaťa, jeho pohybových schopností a momentálnej nálady. Zásadne deti nepreťažujeme. S prípravou na lekciu a aklimatizovaním sa po plávaní rodič strávi u nás čas okolo jednej hodiny.

 

Akú štruktúru má lekcia “plávania”?

   

- príprava na lekciu + osobná hygiena

- úvod + metodická príprava, oboznámenie rodičov s cieľom danej lekcie

- rozohriatie + realizácia cieľa (nácvik nových pohybových zručností)

- dynamické cvičenia, polohovanie, relaxácia

- “prestoj” – rozvoj zmyslového vnímania a jemnej motoriky

- nácvik zanárania, cvičenia s pomôckami

- záver lekcie v bazéne – voľná časť                                                   

- osobná hygiena po plávaní, aklimatizácia

 

Poskytujeme možnosť dvoch lekcií k náhrade v prípade, že dieťa ochorie. Vyžadujeme však písomné vyjadrenie lekára o chorobe. Absenciu je potrebné ohlásiť telefonicky alebo osobne minimálne 1 deň vopred.

 

Účastník má možnosť nahradiť lekciu do dvoch mesiacov od jej absencie, inak náhradná lekcia prepadá. Termín dohodne s organizátorom.

  

kvapka lodickova

G A R A N C I A

 

Spočíva v nadštandartných službách. Financie za lekciu (pre dvoch účasníkov – rodič a dieťa) pokrývajú nielen náklady spojené s prevádzkovaním Hups baby clubu, ale predovšetkým poskytovanie osobitých podmienok (napr. maximálna hygiena, špeciálne upravené prostredie, teplota vody 33° C, možnosť aklimatizácie, pomoc rodičom, ochota a starostlivosť o dieťa, doplnkové služby). Nezanedbateľným prvkom sú metodicky odvedené lekcie plávania vyškolenými inštruktormi, odbornosť a špecializovaný druh práce s malými deťmi, ako aj sprievodné aktivity v Hups baby clube.

 

kvapka skáče

H Y G I E N A

 

Hygienické a bezpečnostné zásady uvádzame, vzhľadom na  ich dôležitosť, v samostatnej podstránke. Ich dodržiavanie je nevyhnutnou súčasťou každej návštevy v našom klube.

 

kvapka a lopta

I N Š T R U K C I E 

 

Všetky bližšie informácie poskytujeme priamo v Hups baby clube, taktiež telefonicky na čísle: 0907 772 641, najlepšie ráno medzi 08-09:00 hod. alebo na tejto  internetovej stránke www.hups.sk

 

Rodičia majú možnosť adaptačnej návštevy, kde môžu vidieť ako lekcia „ plávania” “ prebieha. Náš personál je pripravený  pružne a ochotne reagovať na vaše otázky.

 

kvapka v kolese

J E D LO

 

Pre dieťa je vhodný nápoj v umelohmotnej flaši, či drobné jedlo, ktoré je však zakázané konzumovať v miestnosti s bazénom. Po skončení lekcie môže rodič dieťa nakŕmiť v aklimatizačnom priestore šatne. Dojčiť môžete dieťa kedykoľvek a kdekoľvek. Doporučujeme, aby dieťa nejedlo tesne pred lekciou, vzhľadom na aktívny pohyb vo vode.

 

skok

K U R Z Y

 

Kurzy organizujeme pre deti vo veku  od 5 mesiacov do 3 rokov. Sú rozdelené podľa stupňa náročnosti na kurzy pre začiatočníkov /pre tých, ktorí prídu prvýkrát plávať/ a kurzy pre pokročilých.

 

Kurz je rozdelený na 8 lekcií, vždy dvakrát, neskôr jedenkrát do týždňa. Lekcie sú naplánované podľa veku dieťaťa, jeho úrovne „plávania“ a majú presne stanovený časový rozpis. Už pri plánovaní kurzu doporučujeme uspôsobovať režim dieťaťa doma tak, aby v čase, keď bude chodiť plávať, bolo zamestnané aktívnou činnosťou a práve nespalo.

 

Prečo sú kurzy lepšie ako jednorazové vstupy? Efekt  kurzu „ plávania “ spočíva v pravidelnosti lekcií s rovnakou skupinou detí, v postupnom, systematickom získavaní zručností, čo ma za následok  napredovanie a spokojnosť dieťaťa v najoptimálnejších podmienkach.

 

kvapka lodickova

L E K Á R

 

Dbáme aj na prevenciu. V prípade, že by dieťa malo vážne zdravotné problémy alebo obmedzenia vyžadujeme potvrdenie od lekára, v ktorom súhlasí, že dieťa je zdravé a teda spôsobilé, aby sa kurzu zúčastnilo. „Plávať“ môže každé dieťa i s postihnutím, teda také, ktoré nemá ochorenie,  pri ktorom by pobyt vo vode znamenal pre neho ohrozenie alebo by ohrozilo iné zdravé deti.

 

kvapka skáče

M E T O D I K A

 

Každá lekcia je vopred metodicky pripravená. Ponuka aktivít a čiností je rozsiahla. Pohybové cvičenia a polohovania sú predkladané deťom formou hier, riekaniek a pesničiek, teda hravým, zrozumiteľným spôsobom pre deti najbližším. Nekladieme vysoké nároky na deti ani na rodičov, citlivo napredujeme a držíme sa hesla: „ Robme všetko tak, aby to dieťa chcelo robiť samo! “

 

kvapka a lopta

P L Á V A N I E

 

Naučí sa moje dieťa v kurze „plávania“ skutočne plávať?

 

S touto otázkou sa inštruktori plávania detí stretávajú zo strany rodičov veľmi často. Fotky malých bábätok „plávajúcich“ pod vodou, ktoré môžeme čoraz častejšie vidieť v časopisoch, nás síce nadchýňajú a vyzerajú veľmi dôveryhodne, ale v skutočnosti ide len o takzvané niekoľko sekundové vznášanie sa, čo s plávaním nemá nič spoločné. Pod pojmom „plávanie“ detí od 5.mesiacov si nemožno predstaviť klasický plavecký výcvik. Dieťa ešte nie je zrelé na chápanie a zvládanie náročného pohybového učenia, zložitej koordinácie pohybov, na osvojenie si rôznych plaveckých spôsobov.

 

O čom je teda detské plávanie?

 

Predovšetkým o radosti z  aktívneho pohybu a hry vo vode, o plávaní v skupine iných mamičiek a oteckov s deťmi, a to všetko v prostredí vytvorenom a  prispôsobenom k spokojnosti malých „plavcov“.

 

Pod pojmom „plávanie“ detí možno chápať harmonický pohyb vo vode, ktorého zámerom, popri  dôležitom psychomotorickom rozvoji je, aby si dieťa zvyklo na vodu, vypestovalo si rešpekt pred vodou, naučilo sa reagovať na rôzne, aj nepredvídateľné situácie, ktoré môžu vo vodnom prostredí nastať.

 

Čo sa u nás dieťa naučí?

 

Polročné detičky sa u nás veľmi rýchlo skamarátia s vodou v bazéne. Cieľom prvého kurzu je hra s vodou, adaptácia na nové prostredie, inštruktora, na iné deti a rodičov. Voda stimuluje všetky zmysly, každý  pohyb dieťaťa sa stretáva s reakciou. Prúdením a dotykmi vody si dieťa uvedomuje samo seba, získava sebadôveru, dokáže ovplyvňovať pohyb, čo mu dáva pocit slobody.

 

Dieťa si postupne v hre s vodou zvyká na ošpliechanie, preliatie, nenásilný nácvik zatajenia dychu. Pohybové cvičenia, hračky a plavecké pomôcky podnecujú dieťatko k spontánnej aktivite. Všetko je o spokojnosti dieťatka, o tom ako s ním rodič manipuluje, ale aj o tom ako odborne a citlivo postupuje inštruktor v lekcii. 

 

Samozrejme, že  pri „ plávaní “  dieťa prežíva silné  emocionálne zážitky a v skupine iných detí a rodičov vníma svoje často prvé detské kontakty. Plávaním s rodičmi sa upevňujú  citové väzby. Všetci sú tu tak blízko, celá skupina - rodičia i deti, sú na rovnakej úrovni nad hladinou vody. Pre dieťa je to často prvý veľký spoločenský zážitok mimo domu.

 

V ďalších kurzoch „plávania“ sa dieťa učí dýchať do vody, získava orientáciu vo vode a to aj pod hladinou, učí sa rôzne splývavé polohy. Otužovanie vodou a vzduchom, pády, skoky do vody, plávanie s plaveckými pomôckami patria taktiež k náplni kurzov. Každé dieťa je iné, a tak aj pri „plávaní“ napreduje vlastným tempom, citlivo vníma každý podnet, vyžaduje si individuálny prístup. Prostredníctvom  detskej zvedavosti a radosti z pohybu sa snažíme postupne zvyšovať náročnosť jednotlivých pohybových hier a cvičení, postupne vedieme dieťa k samostatnosti.

 

A ako plávajú naši dvojroční plavci?

 

Dnes už dokážu nebojácne skočiť do vody, orientovať sa pod hladinou, otočiť sa a priplávať k okraju bazénu. Usmejú sa a opäť schovajú hlavu pod hladinu, akoby sa ani nenadýchli. Hľadajú hračky pod vodou, plávajú s pomôckami, sami spievajú a recitujú básničky, vymýšľajú, ale hlavne sa zabávajú. A rodičia sú na ne právom pyšní. Veď po toľkom úsilí, lekciách plávania, vydarených aj nevydarených pokusoch plávania a snahe zvládať stále viac, sa ich deti už skutočne kamarátia s vodou.  Rodičia majú teda „ plávaním “ možnosť obohatiť detský svet o prekrásny fenomén – ktorým VODA určite je.

 

kvapka v kolese

R  I E K A N K Y

 

V našich lekciách plávania nejde o mechanické odcvičenie. Pohybové cvičenia a polohovania sú predkladané formou hier, riekaniek a pesničiek, teda hravým, zrozumiteľným spôsobom pre dieťa najbližším. Komunikáciou s dieťaťom, spievaním a recitovaním rozvíjame predstavivosť a vlastnú aktivitu dieťaťa. Dieťa vyjadruje samé seba, učí sa komunikovať spolupracovať s ostatnými, sústrediť sa, rozvíja svoje myslenie a neskôr i reč. Najobľúbenejšia riekanka našich malých plavcov je BLŠKA. Deti pri nej skáču do vody a opakujeme ju aj 10x.


 Skáče blška po piesku
hľadá kto je na blízku.
Kto neskočí do vody,
toho blška dohoní.

 

skok

s C H O P N O S T I

 

Urýchľuje pohyb vo vode duševný a motorický vývin dieťaťa ?
  

Na základe spolupráce s lekármi potvrdzujeme stanovisko, že plávanie rozvíja pohybový a duševný potenciál dieťaťa. Nejde tu však o urýchlenie vývoja, ale o rozvinutie aj takých schopností, ktoré by sa bez vhodne podnetných lekcií plávania u dieťaťa nerozvinuli.

 

kvapka lodickova

V Y B A V E N I E   a kvalita služieb

 

Nie je plávanie ako plávanie!

 

Čo je dôležité vedieť, skôr ako začne rodič s dieťaťom „plávať“?

 

Navštíviť dopredu centrum, kde bude rodič plávať s dieťaťom a informovať sa o službách, metodike, materiálnych a  hygienických podmienkach by malo byť nevyhnutným predpokladom toho, či dané centrum plávania spĺňa dostatočnú úroveň kvality svojich podmienok.

 

Bazén, v ktorom plávajú rodičia s deťmi by nemal slúžiť verejnosti, dôležitá je čistota  priehľadnosť a teplota vody, možnosť nahliadnuť do výsledkov rozborov kvality vody vydaných hygienou mesta, certifikát inštruktorov o odbornosti viesť plávanie detí, ale aj referencie plávajúcich rodičov.

 

K dispozícii by mal byť aj priestor na aklimatizáciu, využívaný po lekciách plávania, aby sa dieťa pripravilo na prechod do chladnejšieho vonkajšieho prostredia.

 

Rodič by mal mať ďalej  možnosť zúčastniť sa spolu s dieťaťom adaptačnej návštevy, bez pobytu vo vode v čase výcviku ostatných detí. Veľa napovie spokojnosť detí v bazéne, to ako inštruktor vedie lekciu, ako komunikuje s deťmi. Násilné ponáranie, neprimeraná zaťaž, unavené nespokojné deti svedčia o nevhodnom plávaní pre vaše dieťa.

 

Dôležité je získať informácie o odbornosti inštruktorov, pretože iba inštruktor s dlhodobou praxou dokáže viesť lekciu s premyslenou organizáciou, vhodnou a pohotovou komunikáciou, je schopný opravovať chyby a motivovať deti k plávaniu.

 

Dôkladné informovanie sa o organizácii a pravidlách daného centra plávania rodičovi uľahčí prvý pobyt s dieťaťom vo vode a adaptáciu na nové prostredie.

 

kvapka skáče

Z Á V E R

 

Na záver prajeme rodičom, aby sa vedeli vždy správne rozhodnúť, aké aktivity vyberú pre svoje dieťa. Aktívny pohyb je dôležitý, pre dieťa prirodzený a v spojení s vodným prostredím prináša so sebou výnimočné emócie, chvíle na ktoré sa len tak ľahko nezabúda. 
 

Pohyb rozvíja psychiku a psychika pohyb. A život je potom trochu iný... ..